English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Μέλος: Gold
Από: 08.04.2008

Αμερικής 4, Αθήνα, 105 64 , Ελλάδα
RSS

Εταιρικό

Η Τράπεζα Πειραιώς 

Με έδρα την Αθήνα και με περίπου 11,4 χιλ. εργαζομένους, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περισσότερους από 5 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα. Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30.09.2019 στα €59,1 δισ.

Όμιλος Πειραιώς στην Ελλάδα/Ιούνιος 2019


                                                                 Η πορεία της Τράπεζας Πειραιώς 

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς 29% στα δάνεια και στις καταθέσεις πελατών.

Η Τράπεζα δεσμεύεται να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της.

Κύριοι στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς είναι: α) η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για την παραγωγή διατηρήσιμης κερδοφορίας β) η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς εκτέλεσης του πλάνου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (MEA) με ορίζοντα το 2021, γ) η περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων και δ) η αύξηση των υγιών χρηματοδοτήσεων ως μέσου στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Σε συνέχεια των δύο συναλλαγών ορόσημο κατά τη διάρκεια του 2019 -την έκδοση ομολόγου Tier 2 και τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ακίνητης περιουσίας στην ιδιοκτησία της Τράπεζας (REO)- καθώς και της συνεχιζόμενης παραγωγής κεφαλαίων μέσω οργανικών και μη οργανικών δράσεων, η Τράπεζα κατάφερε να αυξήσει τα εποπτικά της κεφάλαια σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Ο pro-forma συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου ανήλθε στο 16,0%, προσαρμοσμένος για την πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, την επίπτωση από τη συμφωνία για την εταιρεία διαχείρισης ΜΕΑ και τα κέρδη 9μήνου 2019, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET-1) του Ομίλου ανήλθε στο 15,1%, pro-forma για τα προαναφερόμενα στοιχεία.

Στο 9μηνο του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε απόδοση 2,0% επί των ενσώματων κεφαλαίων της, με ευνοϊκές προοπτικές καθώς συνεχίζουμε την υλοποίηση του οδικού χάρτη "Agenda 2023"

Τι προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς 

H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα.

Σήμερα, η Τράπεζα κατέχει την πρώτη θέση στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, με μερίδιο αγοράς 32% και υπόλοιπα ύψους περίπου €30 δισ. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα (agri banking), στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στην πράσινη τραπεζική (green banking), στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αγορά της leasing και factoring.

Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρεται μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των 535 περίπου καταστημάτων και 1.910 περίπου ΑΤΜs της Τράπεζας στην Ελλάδα, καθώς και από την καινοτόμο πλατφόρμα ψηφιακής τραπεζικής winbank.

Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκοντας τη διαφοροποίησή της μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες διεθνώς καινοτομίες και τεχνολογικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το 2016 το αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα “e-branch”, το οποίο αποτελεί μια εντελώς νέα αντίληψη για την ελληνική αγορά. Η Πειραιώς διαθέτει σήμερα 10 e-branches στα οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές με ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια.

Η Τράπεζα Πειραιώς, πρόσφατα παρουσίασε τον οδικό χάρτη με την επωνυμία "Agenda 2023", που αντανακλά το όραμά της να είναι η πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει τρεις βασικούς πυλώνες στο “Agenda 2023”. Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει Στρατηγικούς Στόχους, οι οποίοι απαρτίζονται από συγκεκριμένες, μετρήσιμες επιδιώξεις που έχουν τεθεί στην κατεύθυνση της πλήρους αποκατάστασης των θεμελιωδών της Τράπεζας και της ενίσχυσης της κερδοφορίας της. Δεύτερος πυλώνας είναι η Ικανοποίηση των Ενδιαφερομένων Μερών και συνιστά την πλέον βασική προτεραιότητα της Τράπεζας. Ενδιαφερόμενα μέρη για την Τράπεζα Πειραιώς είναι οι πελάτες, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και η κοινωνία γενικότερα. Τρίτος πυλώνας είναι οι Διατηρήσιμες Λύσεις, οι οποίες θα εφαρμοσθούν πλήρως και αποτελεσματικά και θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της, με στόχο τη δημιουργία αξίας από όλες τις λειτουργίες της. Αυτές οι Λύσεις αφορούν κυρίως τον περιορισμό των κινδύνων ενεργητικού, την αύξηση των αποδοτικών στοιχείων ενεργητικού και την αποτελεσματικότητα & απλούστευση διαδικασιών.

Οι κύριοι χρηματοοικονομικοί στόχοι του “Agenda 2023” είναι:

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα κοντά στο 40%

Μονοψήφιος δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Υψηλό μονοψήφιο επίπεδο Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE)

Εποπτικά κεφάλαια ~200μβ υψηλότερα της εποπτικής απαίτησης

Τι προάγει η Τράπεζα Πειραιώς 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θεσπίσει μια ενιαία εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στις αρχές της υπευθυνότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, στοχεύει στο να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να στηρίζει την καινοτομία. Με γνώμονα το αποτύπωμά της στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της, τους μετόχους της και την κοινωνία συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να δημιουργεί συνεχώς αξία, να βλέπει τα δεδομένα ως πρόκληση, να ενθουσιάζει τους πελάτες της και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας το βασικό ρόλο που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό στην επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών του στόχων και στη διαχείριση των προκλήσεων, επενδύει στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους εργαζομένους, στη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Στοχεύει σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την ανοικτή επικοινωνία, την υψηλή απόδοση και την προσωπική ανάπτυξη για τους ανθρώπους του. Συγχρόνως, θεσπίζονται και εφαρμόζονται πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού που προάγουν θέματα ηθικής, εμπιστοσύνης, αφοσίωσης, ομαδικού πνεύματος και αποδοχής της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα περίπου 11.400 εργαζομένους αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πτυχών στις επιχειρηματικές της πρακτικές και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τις νομικές της υποχρεώσεις, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και εργασιών του, ο Όμιλος προωθεί την τακτική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους και να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα θέματα που τους απασχολούν. Η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προς όφελος της εξυπηρέτησής τους, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η δυνατότητα πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλους, αλλά και ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον πολιτισμό ως παράγοντες ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και θέματα που άπτονται της εταιρικής κουλτούρας, αλλά και της εταιρικής διακυβέρνησης, της δημιουργίας οικονομικής αξίας στην κοινωνία, καθώς και της διαχείρισης κινδύνων, αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου.

Οι στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη, συμβολή στην κοινωνία και υπεύθυνη τραπεζική συμπεριφορά αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, και ανταποκρίνονται στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις κοινές αξίες της Υπευθυνότητας, της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας.

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής  

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υπογράψει τις έξι παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) και ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε στη διαμόρφωσή τους, μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, μέλη της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλία των Η.Ε. για το Περιβάλλον (UNEP FI). 

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο επιδιώκεται να  αναπτυχθεί η Αειφόρος Τραπεζική (Sustainable Banking) τα επόμενα χρόνια. Η υιοθέτησή τους αποτελεί μία αποφασιστική κίνηση προκειμένου να επιτευχθεί  η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Οι Αρχές παρέχουν το πρώτο παγκόσμιο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της αειφορίας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της τράπεζας, από τη στρατηγική μέχρι τη διαχείριση χαρτοφυλακίου προϊόντων και τις συναλλαγές.

Δείτε περισσότερα εδώ