English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Στρατηγική αειφορίας: Διαμόρφωση και πρόταση ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας. 
 • Απολογισμός αειφορίας: Καθοδήγηση και σύνταξη απολογισμού αειφορίας. 
 • Υπεύθυνες επενδύσεις: Υποστήριξη στην προσέλκυση επενδύσεων με κριτήρια ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) και συμμετοχή σε υπεύθυνες κεφαλαιαγορές και χρηματιστηριακούς δείκτες. 
 • Benchmarking: Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών επιχειρήσεων, σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας. 
 • Διαχείριση έργων: Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας.
 • Μέτρηση: Αξιακή αποτίμηση στρατηγικής και δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας (Social Return on Investment - SROI, Social Value).

Εκπαίδευση
 • In-house training: Στοχευμένη εσωτερική εκπαίδευση βάσει κλάδου δραστηριότητας. 
 • Roundtables: Διοργάνωση ενημερωτικών roundtables σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και φορείς πιστοποίησης. 
 • Sustainability Forum: Το ετήσιο Sustainability Forum - A training, networking and professional development event, αποτελείται από εξειδικευμένα εργαστήρια, με τη συμμετοχή διεθνούς κύρους ομιλητών και ειδικών σε θέματα αειφορίας (sustainabilityforum.gr).

Stakeholders Engagement

Global Sustain Stakeholder Panels 
Πρόκειται για μία εκδήλωση μίας ημέρας όπου επιλεγμένες εταιρείες παρουσιάζουν τον Απολογισμό (Έκθεση) Εταιρικής Υπευθυνότητας / Βιώσιμης Ανάπτυξης και δίνουν την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενα μέρη τους να παράσχουν ανατροφοδότηση μέσω ανοικτού διαλόγου. Κάθε εταιρεία έχει στη διάθεσή της 2 ώρες για να παρουσιάσει τον Απολογισμό της και να λάβει σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα Stakeholder Panels,  λαμβάνουν μέρος σε αίθουσα συνεδριάσεων / συσκέψεων σε μορφή roundtables, ενώ ο αριθμός των ενδιαφερόμενων μερών είναι μεταξύ 20-30 άτομα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη επιλέγονται νωρίτερα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του πάνελ, τους παρέχεται ενημερωτικό υλικό καθώς και ο Απολογισμός, ενώ ισχύουν οι κανόνες του Chatham House. Τα Stakeholder Panels διοργανώνονται από την Global Sustain σε προκαθορισμένες ημερομηνίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τα στελέχη της Global Sustain έχουν το ρόλο του συντονιστή. Οι εταιρείες μπορούν να παρουσιάσουν τον απολογισμό τους με βάση την προτεραιότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα ενδιαφερόμενα μέρη προεπιλέγονται από την Global Sustain, κατόπιν της έγκρισης των εταιριών που θα παρουσιάζουν.

Stakeholder Panels (in-house) 
Πρόκειται για συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών με μία παρουσιάστρια εταιρεία στις εγκαταστάσεις της ή σε άλλο κατάλληλο χώρο. Σχεδιάζονται και διατυπώνονται δομημένες ερωτήσεις για τις οποίες ενημερώνονται οι συμμετέχοντες πριν τη συνάντηση και συζητούνται κατά τη διάρκεια αυτής. Ερωτήσεις δημιουργούνται επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιτρέποντας τόσο στην εταιρεία όσο και στους ενδιαφερόμενους να διερευνήσουν εις βάθος σημαντικά ζητήματα ή να συζητήσουν αναφορικά με τα ουσιαστικά θέματα. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους κοινωνικούς εταίρους να παράσχουν ανατροφοδότηση, μέσω ανοικτού διαλόγου και διαφάνειας. Τα Stakeholder Panels (in-house) διοργανώνονται από τη φιλοξενούσα εταιρεία και τα ενδιαφερόμενα μέρη επιλέγονται από την Εταιρεία σε συνεργασία με την Global Sustain, η οποία μπορεί να ενεργεί και ως συντονιστής της συζήτησης.

Focus Group 
Πρόκειται για μια προγραμματισμένη συζήτηση με τη συμμετοχή μικρής ομάδας (6 με 10 μέλη) των ενδιαφερόμενων μερών, για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Έχει σχεδιαστεί προκειμένου η εταιρεία να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις απόψεις των συμμετεχόντων σε ένα χαλαρό, άνετο περιβάλλον. Το θέμα εισάγεται και, στη συζήτηση που ακολουθεί, τα μέλη της ομάδας αλληλοεπιδρούν απαντώντας σε ιδέες και σχόλια. Τα Focus Groups μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για λεπτομερή συζήτηση σχετικά με την αναγνώριση και προτεραιοποίηση ουσιαστικών θεμάτων. Τα Focus Groups, οργανώνονται από την εταιρεία φιλοξενίας και τα ενδιαφερόμενα μέρη επιλέγονται από την εταιρεία σε συνεργασία με την Global Sustain, η οποία μπορεί να ενεργεί και ως συντονιστής της συζήτησης.

Stakeholder Dialogue 
Το Stakeholder Dialogue είναι μια άλλη υπηρεσία εμπλοκής ενδιαφερόμενων μερών, στην οποία μια εταιρεία καλεί όλες τις ομάδες (εργαζόμενους, τοπικές κοινότητες, πελάτες, προμηθευτές, μετόχους, Τύπο, ΜΜΕ, επιχειρηματικούς εταίρους, δημόσιους φορείς, αρμόδιες αρχές, επενδυτές, εθελοντικές οργανώσεις κλπ.), σε ανοιχτό διάλογο, για να συζητήσουν και να λάβει ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδό της όσον αφορά σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Τα στελέχη της εταιρείας συνήθως συνθέτουν την ατζέντα παρουσιάζοντας τον τομέα εξειδίκευσής τους (π.χ. Εργασιακά Θέματα, Περιβάλλον, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ανθρώπινα Δικαιώματα κ.λπ.) και εμπλέκουν τους συμμετέχοντες σε ενεργό διάλογο. Οι εκδηλώσεις “Stakeholder Dialogue” οργανώνονται συνήθως σε μεγαλύτερο χώρο, με την υποστήριξη της φιλοξενούσας εταιρείας και τα ενδιαφερόμενα μέρη επιλέγονται από την εταιρεία σε συνεργασία με την Global Sustain, με την τελευταία να ενεργεί και ως συντονιστής της συζήτησης.

Surveys 
Μια έρευνα είναι ένα μέσο για την εκμαίευση απόψεων, πεποιθήσεων και στάσεων μεμονωμένων ατόμων. Ως μέσο συλλογής δεδομένων, είναι δομημένο ή αδόμητο. Οι έρευνες περιλαμβάνουν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είναι συνοπτικό με ένα προκαθορισμένο σύνολο ερωτήσεων που αποσκοπούν στην παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών για την κάλυψη μιας ιδιαίτερης ανάγκης για πληροφορίες. Ενδεικτικά παραδείγματα ερευνών περιλαμβάνουν την ανάλυση της ουσιαστικότητας, την εμπλοκή των εργαζομένων, την ικανοποίηση και την κάλυψη των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών κ.λπ. Η Global Sustain αναλαμβάνει:
 • την εκπόνηση του ερωτηματολογίου, 
 • το ηλεκτρονικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή της έρευνας,
 • τη συλλογή του ερωτηματολογίου,
 • την ανάλυση των αποτελεσμάτων, και
 • την έκθεση με τα σχετικά συμπεράσματα.
Για την εκτέλεση των ερευνών, η Global Sustain μπορεί να συνεργαστεί με διαπιστευμένους ερευνητικούς οργανισμούς για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

External Stakeholder Advisory Council 
Το External Stakeholder Advisory Council είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων (συνήθως μεταξύ 6 και 12 μελών) που υποστηρίζει την εταιρεία στην ανάπτυξη και αναθεώρηση θεμάτων που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και προσδιορίζουν τομείς για βελτίωση. Η Global Sustain μπορεί να υποστηρίξει μια εταιρεία να συνθέσει το Συμβούλιο Εξωτερικών Ενδιαφερόμενων μερών της, να δομήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του, να προγραμματίσει τις ετήσιες συναντήσεις με στελέχη επιχειρήσεων και μέλη του Συμβουλίου, να δομήσει την ημερήσια διάταξη και να κρατήσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων (συνήθως δύο φορές το χρόνο). Στελέχη της Global Sustain και συνεργάτες, μπορούν να συμμετάσχουν επίσης σε Συμβούλια Εξωτερικών Ενδιαφερόμενων Μερών εταιρειών.

Internal Corporate Responsibility/Sustainability Committees 
Οι εσωτερικές επιτροπές Εταιρικής Υπευθυνότητας / Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να είναι είτε μια επίσημη επιτροπή Διοικητικού Συμβουλίου είτε μια άτυπη διοικητική λειτουργία (ομάδα) μιας εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και/ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, ενώ εξωτερικοί εμπειρογνώμονες Εταιρικής Υπευθυνότητας / Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να προσκαλούνται να συμμετέχουν σε τακτική ή/και περιστασιακή βάση. Οι επιτροπές αυτές δύναται να αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο συνήθως είναι υπεύθυνες για τη σύνταξη και την παρακολούθηση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την παρακολούθηση νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Global Sustain μπορεί να υποστηρίξει μια εταιρεία να δομήσει το καταστατικό της Εσωτερικής Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας / Βιώσιμης Ανάπτυξης και να στελεχώσει την εν λόγω επιτροπή, ενώ τα στελέχη της Global Sustain μπορούν να συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές ως εμπειρογνώμονες.

Yearbook
Η ετήσια σειρά εκδόσεων Yearbook παρουσιάζει σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις επιχειρήσεων και φορέων πάνω σε θέματα που αφορούν στην αειφορία. Το Yearbook αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και καταλύτη για εποικοδομητικό διάλογο και αλλαγή. Την έκδοση εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και σημαντικοί εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερόμενων μερών από ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε χρόνο, η Global Sustain επιλέγει για την έκδοση ένα θέμα παγκόσμιου ενδιαφέροντος που επικεντρώνεται στο τρίπτυχο άνθρωπος - περιβάλλον -οικονομική ωφέλεια και το αναδεικνύει πολύπλευρα, συγκεντρώνοντας απόψεις κορυφαίων διεθνών προσωπικοτήτων, επιχειρηματικών ηγετών, αρχηγών κρατών, οραματιστών, αξιωματούχων διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκών, κ.ά. Η έκδοση παρουσιάζεται κάθε χρόνο στην Αθήνα και στο εξωτερικό, ενώ διανέμεται σε περισσότερες από 50 χώρες, σε 5 ηπείρους.

Υπηρεσίες μελών
 • On-line services: Τα μέλη της Global Sustain βρίσκουν πεδίο για προβολή και επικοινωνία της στρατηγικής και των προγραμμάτων αειφορίας που αναπτύσσουν στην ιστοσελίδα globalsustain.org, ενημερώνοντας το κοινό μέσα από την ανάρτηση δελτίων Τύπου, εταιρικών ανακοινώσεων, διακρίσεων, πρωτοβουλιών, απολογισμών αειφορίας, συνεντεύξεων και βιογραφικών στελεχών. Κάθε μέλος διαθέτει ειδική ιστοσελίδα (micro-site) στο portal της Global Sustain, καθώς και δυνατότητες αξιοποίησης ενημερωτικών και προωθητικών εργαλείων όπως banners, mail shots, videos, podcasts και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να δείτε τις κατηγορίες εταιρικών συνδρομών εδώ.
 • Newsletter: Προσφέροντας τροφή για σκέψη και έμπνευση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Global Sustain εκδίδει ηλεκτρονικό newsletter στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι τελευταίες εξελίξεις από το χώρο της αειφορίας. Το newsletter λαμβάνουν χιλιάδες συνδρομητές ανάμεσα στους οποίους είναι στελέχη επιχειρήσεων, καταναλωτές, φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΜΕ και ΜΚΟ. Πρόκειται για ένα ενημερωτικό δελτίο σε ελληνική και αγγλική έκδοση, το οποίο εμπιστεύονται οι επιχειρήσεις και οι φορείς για τις επικοινωνιακές και προωθητικές τους ανάγκες και ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός αναγνωστών. Εκδηλώσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις, απόψεις, έρευνες, παρουσιάσεις, videos, podcasts, φωτογραφικό υλικό και διάφορα νέα συνθέτουν το περιεχόμενο του newsletter, παρέχοντας συνεχή, έγκυρη και ενδελεχή ενημέρωση για όλα τα τεκταινόμενα στο χώρο της αειφορίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • New media services: Η Global Sustain δημιουργεί νέες και καινοτόμες υπηρεσίες με άξονα  την ψηφιακή εποχή και στόχο την αποτελεσματική και άμεση προώθηση, προβολή, δικτύωση και επικοινωνία των καλών πρακτικών αειφορίας των μελών της. Μέσα από τη δυναμική παρουσία της σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube), η Global Sustain επικοινωνεί το έργο των μελών της, προωθώντας ένα διαρκή και εποικοδομητικό διάλογο με τους stakeholders, μέσα από την ανάρτηση νέων και την ανάπτυξη εφαρμογών (applications), αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη δημιουργία και διαχείριση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης για λογαριασμό των μελών της.
 • Members-to-Members: Η δικτύωση των μελών της Global Sustain γίνεται τόσο με ηλεκτρονικούς τρόπους (on-line M2M), όσο και με συναντήσεις μελών.
 • On-line Μ2Μ: Στην ενότητα «Members - to - Members», oι εταιρίες-μέλη απευθύνονται στην ευρύτερη οικογένεια της Global Sustain, ενημερώνοντας για νέες διαθέσιμες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, συνέργειες και πρωτοβουλίες μέσω του portal.
 • Συναντήσεις M2M: Στις εκδηλώσεις «Members - to - Members» παρουσιάζονται επιλεγμένες δράσεις, καινοτόμα προϊόντα, γραμμές στρατηγικής και καλές πρακτικές. Τα στελέχη επικοινωνούν μεταξύ τους και εμπνέονται από τις εμπειρίες και τις δράσεις άλλων εταιριών της αγοράς.
 • Brunch with Global Sustain: Με σκοπό την ενημέρωση των μελών για θέματα αειφορίας αλλά και τη δικτύωση μεταξύ τους, η Global Sustain διοργανώνει πρωινές συναντήσεις κάθε μήνα. 
 • Συνέδρια-Εκθέσεις-Εκδηλώσεις: Η Global Sustain διοργανώνει, συνδιοργανώνει, υποστηρίζει και συμμετέχει σε πλήθος συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με σκοπό τη στοχευμένη επικοινωνία των δράσεων των μελών της στο ευρύ κοινό, αλλά και την απόκτηση και μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στα μέλη της.

Στις συνδρομές των μελών περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως:
 • Προβολή, έκθεση και διανομή εντύπων σε συνέδρια, φόρουμ και εκθέσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει η Global Sustain
 • Πλήρης και τακτική ενημέρωση σχετικά με διοργανώσεις που σχετίζονται με την αειφορία
 • Εξασφάλιση προσκλήσεων για λογαριασμό στελεχών των εταιριών-μελών σε σχετικές διοργανώσεις
 • Απολογισμός συνεδρίων του εξωτερικού, όπου συμμετέχει η Global Sustain
 • Στοχευμένη δικτύωση με στελέχη, εταιρίες και φορείς της αγοράς.

Ετήσια Χρηματοδότηση ΜΚΟ
Σε ετήσια βάση, η Global Sustain συνεισφέρει στη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων ΜΚΟ-μελών της, ως ένδειξη της δικής της εταιρικής υπευθυνότητας. Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά 16 προγράμματα που αναδείχθηκαν από την ηλεκτρονική ψηφοφορία του κοινού και από τη γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Global Sustain αποσκοπεί στο να προάγει το έργο των ΜΚΟ-μελών της, τόσο μέσω της οικονομικής ενίσχυσής τους, όσο και μέσω της προβολής των δράσεων και των προγραμμάτων τους.