English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

A. Γενικά (General)
Η Global Sustain κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αυτή.

B. Όροι και συνθήκες συμμετοχής (Participation terms and conditions)
  • Για τη συνδρομή του μέλους της Global Sustain, υπογράφεται σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του μέλους και της Global Sustain.
  • Η συνδρομή στη Global Sustain δεν δίνει στο συμμετέχοντα υπο καμία μορφή κανένα δικαίωμα κατοχής ή ιδιοκτησίας οτιδήποτε προγράμματος, εικόνας, λογισμικού, εφαρμογής ή εξοπλισμού που διατίθεται από τη Global Sustain.
  • Ανάλογα με το είδος συνδρομής, το μέλος έχει το δικαίωμα για 1 (ένα) χρόνο από την ημερομηνία σύναψης συμφωνίας ανάμεσα στο ίδιο και τη Global Sustain να διατηρεί στις ηλεκτρονικές σελίδες της Global Sustain λογότυπο, εικόνα/ες, γραφικό/ά, banners, κείμενα, δελτία τύπου, έντυπα, κ.ά. αρχεία δικής του επιλογής και τα οποία υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας μεταξύ Global Sustain και μέλους. 
  • Το μέλος οφείλει να μη δημοσιεύει ή προβάλλει ή ανακοινώνει υλικό το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, καταχρηστικό προσωπικών ή δημόσιων δικαιωμάτων, υβριστικό, άσεμνο, μη κοσμητικό ή οτιδήποτε υλικό μπορεί να υποκειται σε ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει παραβίαση του νόμου. Οποιοδήποτε υλικό προβαίνει σε κάποια από τις παραπάνω απαγορεύσεις και δεν έχει την έγκριση της Global Sustain θα απομακρύνεται.
  • Με το τέλος της συμφωνημένης, μεταξύ της Global Sustain και του μέλους, διάρκειας συμμετοχής του 1 (ενός) έτους όλες οι πληροφορίες, υλικό, κείμενα, εικόνες, λογότυπο, γραφικά αρχεία, προσωπικές σελίδες και σύνδεσμοι του μέλους θα απομακρύνονται από την εφαρμογή εκτός αν έχει προηγηθεί ανανέωση μεταξύ του μέλους και της Global Sustain ή σύναψη νέας συμφωνίας. Η Global Sustain θα ενημερώνει το μέλος για τη λήξη της διάρκειας στην αρχή του τελευταίου μήνα και στην αρχή της τελευταίας βδομάδας μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου. Το μέλος έχει δικαίωμα ανανέωσης της διάρκειας ή δημιουργίας νέας συμφωνίας.
  • Η Global Sustain διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανανέωση ή δημιουργία νέας συμφωνίας τόσο με νέα όσο και με παλαιότερα μέλη αν κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο για λόγους που καθορίζονται μόνο από τη Global Sustain.
  • Σε περίπτωση που το μέλος ζητήσει διακοπή της συμφωνίας συμμετoχής του με τη Global Sustain, η Global Sustain δεν οφείλει να επιστρέψει στο μέλος το τυχόν χρηματικό ποσό που μπορεί να υπολείπεται μέχρι την ομαλή ολοκλήρωση της διάρκειας συμμετοχής του.
  • Σε περίπτωση που η Global Sustain αποφασίσει τη διακοπή της συμφωνίας με το μέλος τότε οφείλει να επιστρέψει στο ίδιο και μόνο σε αυτό με το οποίο έχει προηγηθεί συμφωνία χρηματικό ποσό σε ευρώ ανάλογο με το υπόλοιπο των ημερών που υπολείπονται για την ομαλή ολοκλήρωση της διάρκειας συμμετοχής του. Η Global Sustain, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή διατηρεί δικαίωμα μη καταβολής του χρηματικού ποσού αν κριθεί από τη Global Sustain και μόνο από τη Global Sustain ότι το μέλος μπορεί να ευθύνεται για λόγο για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητη η λήξη της συμφωνίας ή γιατί το μέλος πιθανόν να παρέβει έναν από τους όρους της σχετικής συμφωνίας.
  • Η Global Sustain έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει ή αναβάλει για κάποιο χρονικό διάστημα την ανάρτηση ή/και προβολή υλικού του μέλους αν έχει αθετηθεί κάποιος από τους όρους της εκάστοτε συμφωνίας μεταξύ Global Sustain και μέλους.
Γ. Δικαιώματα (Copyright)
Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων επί βάσεων δεδομένων στην Ιστοσελίδα και στα περιεχόμενα αυτής ανήκουν μέσω κατοχής ή άδειας στην εταιρία Global Sustain ή άλλως χρησιμοποιούνται από την εταιρία Global Sustain όπως επιτρέπει ο ισχύον νόμος ή ο κάτοχος των δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η ηλεκτρονική αντιγραφή αρχείων, η ηλεκρονική κοινοποίηση, η εκπομπή ή η μετάδοση οποιωνδήποτε κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων, ενδείξεων κουμπιού οθόνης, εικονιδίων και εικονογραφήσεων ή η συλλογή αυτών και η οργάνωση αυτών καθώς και οποιουδήποτε υφιστάμενου πηγαίου κώδικα και λογισμικού για οποιονδήποτε εμπορικό ή δημόσιο σκοπό χωρίς πρότερη έγκριση από την εταιρία Global Sustain ή τον κάτοχο των δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται να υιοθετείτε, να τροποποιείτε ή να δημιουργείτε οποιοδήποτε από το υλικό ή τις πληροφορίες αυτής της Ιστοσελίδας ή να τις χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό από αυτόν της προσωπικής μη εμπορικής σας χρήσης. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε αυτή την Ιστοσελίδα μόνον με έννομους σκοπούς.

Η Global Sustain διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει για δικούς της σκοπούς οποιοδήποτε υλικό υποβάλλεται στην Ιστοσελίδα, περιλαμβανομένων εικόνων και γραφικών, είτε στην Ιστοσελίδα είτε σε οποιανδήποτε άλλη μορφή, περιλαμβανομένων των σκοπών διαφήμισης. Η Global Sustain διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τις υποβολές στην Ιστοσελίδα και να διορθώνει ή να απορρίπτει οποιεσδήποτε από αυτές.

Δ. Αποποίηση Δικαιωμάτων (Disclaimer)
Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα αυτήν είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Κατά τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας όμως συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και τις Συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία της πρώτης χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς.

Με κάθε επιφύλαξη ως προς τα καταστατικά σας δικαιώματα, η Ιστοσελίδα καθώς και όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, τα ονόματα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα λογότυπα, οι σύνδεσμοι και τα εικονίδια και όλο το άλλο υλικό (χωρίς περιορισμό) παρέχονται «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» και «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» χωρίς εγγύηση ή επιβεβαίωση εκπροσώπησης, ρητή ή εννοούμενη. Ειδικότερα, δεν εγγυώμαστε ούτε εκπροσωπούμε την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, ούτε εγγυώμαστε ότι η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ούτε ότι η παρούσα Ιστοσελίδα και οι σταθμοί εξυπηρέτησης (servers) αυτής θα λειτουργούν χωρίς ιούς ή σφάλματα υπολογιστών. Σε καμία περίπτωση η Global Sustain δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται στην Ιστοσελίδα μας ή προϊόντων/υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα μας περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, έμμεσων ή συνεπακόλουθων βλαβών ή οποιασδήποτε βλάβης που πιθανόν προκύψει από τη χρήση ή την απώλεια χρήσης δεδομένων ή κερδών είτε λόγω της σύμβασης, είτε αμέλειας είτε άλλης αδικοπραξίας που προκύπτει ή που συνδέεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Παρά το οτιδήποτε άλλο στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δε δεσμευόμαστε για οποιανδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τη λειτουργικότητα ή τη διαθεσιμότητα της παρούσας Ιστοσελίδας.

Ε. Εμπορικά σήματα (Trademarks)
Όλα τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα που προσδιορίζουν τη Global Sustain είναι σήματα αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Global Sustain. Όλες οι μάρκες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα εταιρικά ονόματα τρίτων μερών που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα εμπορικά ονόματα των αντίστοιχων κατόχων αυτών. Η Global Sustain δεν παρέχει άδεια για τη χρήση αυτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση θα αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των κατόχων.

ΣΤ. Εξωτερικοί σύνδεσμοι (External links)
Η Global Sustain δεν εκπροσωπεί, ούτε εγγυάται, ούτε εγκρίνει, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για οποιεσδήποτε εξωτερικές ιστοσελίδες οι οποίες μπορεί να διασυνδέονται με την παρούσα Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε εξωτερική Ιστοσελίδα που επισκέπτεστε πατώντας πάνω σε ένα σύνδεσμο στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι εκτός του ελέγχου της Global Sustain και την επισκέπτεστε με πλήρη δική σας ευθύνη.

Ζ. Αποποίηση ευθύνης περί λογισμικού (Software disclaimer)
Τα προγράμματα λογισμικού που «κατεβάζονται» από την παρούσα Ιστοσελίδα έχουν ελεγχθεί και σαρωθεί λεπτομερώς και επαρκώς καθ` όλα τα στάδια της παραγωγής αλλά, όπως συμβαίνει με κάθε νέο λογισμικό πρόγραμμα, συνιστούμε να εκτελείτε ένα αντιϊικό πρόγραμμα πριν τη χρήση του λογισμικού αυτού. Η Global Sustain δεν μπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη για την οποιανδήποτε διακοπή, βλάβη ή/και απώλεια δεδομένων από τα δεδομένα σας ή το υπολογιστικό σας σύστημα που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια χρήσης του λογισμικού. Συνιστούμε να συμβουλεύεστε το διαχειριστή του δικτύου σας πριν εγκαταστήσετε οποιοδήποτε νέο λογισμικό σε έναν δικτυωμένο υπολογιστή.

Η. Δικαιοδοσία (Jurisdiction)
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα συντάσσονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την παρούσα θα είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ελλάδας. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οριστεί ως άνομος, άκυρος ή άλλως μη εκτελεστός λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας σε οποιανδήποτε από τις χώρες ή τα κράτη στα οποία οι εν λόγω παρόντες Όροι σκοπεύουν να εφαρμόζονται τότε θα αποσπώνται και θα διαγράφονται από την παρούσα ρήτρα. Όλοι οι λοιποί Όροι Χρήσης και Όροι και Προϋποθέσεις θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και θα συνεχίσουν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί.

Θ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data Protection Policy)
Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, καταχώριση, αποθήκευση, χρήση, τροποποίηση, επεξεργασία και (εφεξής αναφερομένων όλων ως «χρήση») των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων από τo Global Sustain Group. Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ.

Η Global Sustain διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους και τις συνθήκες οποιαδήποτε στιγμή κοινοποιώντας ηλεκτρονικώς τις αλλαγές αυτές on-line.

Εφόσον δεν αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες Όρους θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία Global Sustain στην ακόλουθη διεύθυνση:

Global Sustain 
People | Planet | Profit
Αντιόπης 35, 173 43, Άγιος Δημήτριος. Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: 210 927 1110-18
E-mail: info@globalsustain.org
Υπεύθυνη: Σοφία Χαρίση, Administrative & Financial Officer