English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


GEP

Μέλος: Silver
Από: 11.05.2016

ΣΑΜΟΥ 51 & ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ, 151 25 Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Εταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ:

Η GEP ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα. Μέσω ενός άρτια οργανωμένου δικτύου συνεργατών, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ικανοποιώντας τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η εταιρεία μας καλύπτει με τις υπηρεσίες της, περισσότερους από 250.000 εργαζομένους σε 2.000 επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, σε 12.500 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.

Η ταχύτητα στην ανταπόκριση των αιτημάτων και των αναγκών των πελατών μας, καθώς και η γεωγραφική ανάπτυξη του δικτύου της, αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας. 

Κοινωνική Ευθύνη:

Η GEP, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας, έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα προστασίας και πρόληψης των εργαζομένων από κινδύνους στην εργασία τους. Αποτελώντας η ίδια έκφανση της κοινωνικής υπευθυνότητας των άλλων εταιρειών δεν θα μπορούσε να μην κατατάσσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέρος των αξιών της.

Όραμα μας είναι να κάνουμε την κουλτούρα υγείας & ασφάλειας,  πυλώνα ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης, για κάθε οργανισμό,  για κάθε εργαζόμενο, για κάθε άνθρωπο.
 
Υπηρετούμε με σεβασμό τις αξίες μας, που είναι ο ανθρωποκεντρισμός, η γνώση, η ταχύτητα, η επικοινωνία και η συνέπεια.

Η φιλοσοφία μας εστιάζεται στη δια βίου μάθηση των εργαζομένων της. Σε αυτό το πλαίσιο παρέχει στους εργαζόμενους της συστηματική εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τη θέση εργασίας τους.
 
Έχοντας υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση συμμετέχουμε σε προγράμματα ανακύκλωσης χάρτου και φροντίζουμε για την επαναχρησιμοποίηση υλικών συσκευασίας (π.χ. δοχεία μελανιών).
 
Η κοινωνική ευαισθησία μας αποδεικνύεται εμπράκτως με δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα όχι μόνο, κατά την περίοδο των εορτών αλλά κατά την διάρκεια όλου του έτους.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η GEP δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, μέσω της εφαρμογής του προτύπου ISO 14001:2009.

Λαμβάνοντας δε υπόψη το γεγονός, ότι μπορεί η ίδια να αποτελεί πηγή ρύπανσης και παραγωγής αποβλήτων, δεσμεύεται:

Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος
Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους
Να μειώσει την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίσει τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψή τους
Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών
Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της
Να προστατέψει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας
Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο, εντός του οποίου λειτουργεί

Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας.

Πολιτική Ποιότητας

Οι υπηρεσίες  που παρέχουμε διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα και το χαμηλό κόστος τους κάτι που οφείλεται όχι μόνο στην δημιουργικότητα, την τεχνογνωσία και την επαγγελματική συνείδηση των συνεργατών μας, αλλά και στον ποιοτικό έλεγχο που εφαρμόζεται σε κάθε στάδιο των υπηρεσιών και την άρτια οργάνωση που δίνουν εξαιρετικό αποτέλεσμα σε κάθε έργο της εταιρείας.
 
Ο στόχος μας είναι η παροχή των ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πελάτες μας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εφαρμόζουμε στην εταιρεία ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες της επιχείρησης, που επηρεάζουν την ποιότητα και εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας, ανταποκρίνονται τόσο στις προσδοκίες τους όσο και στις πλέον σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές.

Το Σύστημα Ποιότητας προβλέπει διαδικασίες για:

Εντοπισμό των αναγκών της αγοράς
Εξασφάλιση των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων μέσων για τις υπηρεσίες
Συνεχή Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού σε νέες τεχνικές
Αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη.

Στόχος της ανθρωποκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας της εταιρείας μας είναι η τήρηση ενός διαρκούς ανοικτού καναλιού με τους πελάτες που να εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μηνυμάτων, θετικών και αρνητικών, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 
Δίνεται πάντα ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους και ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία εργάζονται. Επίσης θεωρούμε ευθύνη και υποχρέωση μας να εφαρμόζουμε τους κανόνες προστασίας περιβάλλοντος, όπου και όποτε είναι απαραίτητο.
 
Θεωρείται τέλος σημαντικό να τονιστεί το γεγονός, ότι η εταιρεία μας  φροντίζει πάντα να συμμορφώνεται πλήρως με την Εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής μας είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ΙSO 9001:2008 και του προτύπου ISO 10002:2004.

Δείτε εδώ τα πιστοποιητικά της εταιρείας. 

H τήρηση της πολιτικής της Εταιρείας μας για την ποιότητα, είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους της εταιρείας και γενικά όσους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με αυτήν.