English
Global Sustain
Εγγραφή στο newsletter


KPMG

Μέλος: Gold
Από: 07.07.2011

Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάδα
RSS

Εταιρικό Προφίλ

Σχετικά με την KPMG

Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 153 χώρες και περιοχές και απασχολούμε περισσότερα από 207 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες εταιρείες-μέλη του δικτύου της KPMG είναι συνδεδεμένες με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), μια ελβετική εταιρεία. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια.

Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τη γνώση σε αξία προς όφελος των πελατών, αλλά και των ανθρώπων μας, λειτουργώντας πάντοτε με γνώμονα τις αρχές και τη φιλοσοφία του διεθνούς δικτύου. Οι αρχές αυτές εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με μεγάλη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας.

Εξέχουσα Θέση στον Ελληνικό χώρο

Με παραπάνω από 40 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, η KPMG παρέχει, μέσω τεσσάρων εταιρειών, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, συμβουλευτικές, λογιστικές, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Η KPMG απασχολεί συνολικά περίπου 500 άτομα στα γραφεία της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η πλειοψηφία των οποίων διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους και σημαντική εξειδικευμένη εμπειρία.

Με συνεχή αύξηση των εργασιών της και φιλόδοξα αναπτυξιακά σχέδια για τα επόμενα χρόνια, η KPMG διατηρεί επί σειρά ετών την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά.   

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η KPMG στην Ελλάδα κατατάσσονται στις εξής μεγάλες κατηγορίες: 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες
 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων: Η KPMG παρέχει ανεξάρτητες ελεγκτικές υπηρεσίες, που ενισχύουν την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών που συντάσσονται από τους πελάτες της
 • Κανονιστικοί Έλεγχοι:  Η KPMG βοηθά τους πελάτες της στη διεκπεραίωση μιας σειράς κανονιστικών υποχρεώσεων, διενεργώντας ανεξάρτητους ελέγχους και επισκοπήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπως και άλλων στοιχείων, για παράδειγμα σε θέματα θεματοφυλακής, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.λπ.
 • Συναφείς Ελεγκτικές Υπηρεσίες: Η KPMG διενεργεί επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων (ISRE 2400 και 2410) με σκοπό την έκφραση γνώμης περιορισμένης διασφάλισης επί χρηματοοικονομικών πληροφοριών καθώς και προσυμφωνημένες διαδικασίες (ISRE 4400), οι οποίες αφορούν σε διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ μιας οντότητας και ενός τρίτου με σκοπό την παράθεση διαπιστώσεων σχετικά με χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή λειτουργικές διαδικασίες
 • Καθοδήγηση και Βοήθεια στη Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων: Η KPMG βοηθά σε σύνθετα θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και λογιστικών εφαρμογών καθώς και στην παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των νέων και υφιστάμενων λογιστικών προτύπων
 • Αποσπάσεις Εξειδικευμένου Προσωπικού: Η KPMG διαθέτει με την μορφή απόσπασης, επαγγελματίες με κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και εμπειρία στη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, προκειμένου να απασχοληθούν σε πελάτες της.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Στρατηγική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επιχειρησιακή στρατηγική, Επιχειρηματικά σχέδια, Λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών
 • Επιχειρησιακή Βελτίωση: Βελτίωση επιχειρησιακών λειτουργιών, Μέτρηση απόδοσης και δείκτες, Διαχείριση κόστους, Διαχείριση αλλαγών, Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Διαχείριση Κινδύνων: Εσωτερικός έλεγχος, Συμμόρφωση σε κανονιστικές απαιτήσεις, Διαχείριση οικονομικού κινδύνου, Διασφάλιση συστημάτων πληροφορικής, Διαχείριση έργων και διασφάλιση ποιότητας, Διαχείριση θεμάτων κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης
 • Εφαρμογές Τεχνολογίας: Στρατηγική πληροφορικής, Συστήματα υποστήριξης επιχειρησιακής δραστηριότητας (ERP), Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας και διαχείρισης γνώσης, Ηλεκτρονικό επιχειρείν, Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management)
 • Ανθρώπινο Δυναμικό: Επιλογή στελεχών, Συστήματα διαχείρισης προσωπικού, Έρευνες απόψεων εργαζομένων, Αξιολόγηση απόδοσης, Συστήματα & έρευνες αποδοχών και παροχών, Επιμόρφωση προσωπικού, Υπηρεσίες οutplacement, κ.ά.
 • Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Αποτιμήσεις & Εκτιμήσεις, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Χρηματοδότηση μεγάλων έργων, Δανειακές χρηματοδοτήσεις, Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, Συναλλακτικές υπηρεσίες, Ειδικές Επισκοπήσεις (Due Diligence)
 • Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων: Αναδιάρθρωση λειτουργιών, Ταμειακή στρατηγική, Σχεδιασμός δράσεων εξυγίανσης, Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, Αλλαγή πολιτικής/εξυγίανση, Υποστήριξη στους δανειστές, Διαχείριση ταμειακής κρίσης
 • Συναλλακτικές Υπηρεσίες: Οικονομική αξιολόγηση συναλλαγών, Αξιολόγηση πριν την συμφωνία, Οικονομική & αξιολόγηση συναλλαγής εκ μέρους του πωλητή, Δόμηση συναλλαγής
Φορολογικές Υπηρεσίες
 • Έρευνα και γνωμοδότηση αναφορικά με το φορολογικό χειρισμό συγκεκριμένων συναλλαγών
 • Μελέτες ελαχιστοποίησης της φορολογικής επιβάρυνσης σε περιπτώσεις νέων συναλλαγών, συγχωνεύσεων, μετατροπών ή άλλων αναδιοργανώσεων
 • Φορολογικές επιπτώσεις διασυνοριακών συναλλαγών και επενδύσεων στο εξωτερικό
 • Θέματα υπερτιμολογήσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με κρίσιμα φορολογικά θέματα που προκύπτουν κατά την διασυνοριακή καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, δικαιωμάτων, τόκων και μερισμάτων υπό το πρίσμα των διμερών συμβάσεων και του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου
 • Εντοπισμός φορολογικών διατάξεων που δεν είναι συμβατές με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις διμερείς συμβάσεις με σκοπό την μείωση της φορολογικής υποχρέωσης της επιχείρησης και την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων
 • Μελέτη συστημάτων αμοιβών στελεχών καθώς επίσης και θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
 • Προληπτική επισκόπηση ή προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και εταιρειών
 • Διαγνωστικοί έλεγχοι φορολογικής συμμόρφωσης της επιχείρησης
 • Συνολική εξέταση της φορολογικής υποχρέωσης που θα προκύψει από την εγκατάσταση σε μια χώρα εκτός Ελλάδας
 • Σχεδιασμός σχετικά με την πίστωση φόρων που καταβάλλονται στο εξωτερικό προκειμένου να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατόν βαθμό το ποσό των φόρων αυτών για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Έλεγχος συμβάσεων από φορολογικής πλευράς
 • Υποστήριξη σε φορολογικές αντιδικίες
Νομικές Υπηρεσίες

Η CPA Law, δικηγορική εταιρεία, μέλος του δικτύου της KPMG στην Ελλάδα, συνεργάζεται άμεσα και στενά με τους εμπειρογνώμονες της KPMG στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι της CPA Law, ως μέλη πολυσυλλεκτικών και διεπιστημονικών ομάδων μαζί με τους λοιπούς εμπειρογνώμονες της KPMG, έχουν αναπτύξει τις ικανότητες και τις δεξιότητες να προσφέρουν ολοκληρωμένες και επιχειρηματικά προσανατολισμένες λύσεις σε περίπλοκα ζητήματα, καθιστώντας τις διεπιστημονικές ομάδες μας μία σταθερά αξιόπιστη επιλογή για τους πελάτες μας.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες λογιστικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των μεγάλων, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα περιλαμβάνουν:
 • Υπηρεσίες τήρησης βιβλίων
 • Υπηρεσίες επίβλεψης λειτουργίας λογιστηρίων
 • Προετοιμασία οικονομικών αναφορών προς τη διοίκηση επιχειρήσεων
 • Προετοιμασία περιοδικών και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων
 • Προετοιμασία και έκδοση μισθοδοσίας
 • Προετοιμασία και υποβολή κάθε είδους δήλωση προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και γραφεία εργασίας
 • Παροχή συμβουλών επί λογιστικών θεμάτων
 • Εκπαίδευση σε υπαλλήλους λογιστηρίου
 • Παροχή βοήθειας σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των επιπέδων για την κάλυψη προσωρινών αναγκών λογιστηρίου
 • Βοήθεια κατά την ίδρυση ή τη λύση μιας επιχείρησης